• 21 ноември 2023
  • Автор: © Fire-TechInfo I маркетинг публикация

Защита на хотели с решенията на VID FIREKILL (видео)

VID FIREKILL, водеща компания в разработката и производството на противопожарни системи с водна мъгла, предлага цялостна защита за хотели, отговаряща на най-високите стандарти в хотелиерската индустрия. Компанията разполага с уникално решение за защита на хотели в луксозни и големи сгради, хотели във високи сгради, хотели в исторически сгради, които са част от културното наследство, и др.

 

Хотелите представляват предизвикателство пред противопожарната защита. От една страна, големият брой хора, непрекъснатото им движение и 24-часово пребиваване в сградата, изисква високи стандарти към безопасността на противопожарната система. От друга страна, различните по тип помещения – хотелски стаи, лобита, атриуми, кухни, ресторанти, магазини, технически помещения, подземни гаражи, спортни съоръжения и др., представляват множеството рискове с различен потенциал за възникване и развитие на пожар.

Системата с водна мъгла ниско налягане FIREKILLTM защитава различните зони, като същевременно гарантира безопасността на гостите и тяхното спокойствие, предпазва скъпото хотелско имущество, предотвратява спиране на работа и имиджови щети за бизнеса.

Дюзите ОH-SW, специално създадени за хотелски стаи, могат да защитят площ до 36 кв.м. само с една единствена дюза. Дизайнът им позволява да бъдат монтирани полускрити в почти всяка повърхност на стена или таван. Нещо повече, дюзите могат да бъдат доставени в различни цветове, покрития и материали. Монтирани, те се сливат с повърхността, осигурявайки естетика и хармония с интериора на помещенията. Вижте повече в краткото видео по-долу:

Системата FIREKILLTM с водна мъгла ниско налягане отговаря на европейския стандарт EN 14972, приложим в България, както и на други международни стандарти като FM, VdS и др. FIREKILLTM е едно от най-екологичните решения в противопожарната индустрия, използва минимално количество чиста вода, енергийно ефективна е, безопасна е за хората и за околната среда.

 

Информация за контакт:

ТехИнфо
Представител за България на VID FIREKILL

София, ул. Фредерик Жолио-Кюри 20
Моб.тел: +359 888 441 336
И-мейл: info@techinfo.bg
Уебсайт: www.techinfo.bg

 

Източник: © ТехИнфо
Снимки: © VID FIREKILL, © ТехИнфо, © Freepik.com

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...