• 6 ноември 2022
  • Автор: Съдържание от ТехИнфо

ВОДНА МЪГЛА – устойчива технология в противопожарната индустрия, Част 2

Как работят системите за пожарогасене с водна мъгла?

 

Продължава от Част 1

Системите за пожарогасене с водна мъгла са фиксирани автоматични системи за противопожарна защита. Те включват компоненти за детекция, активиране, водоснабдяване, водоподаване и атомизация на водата. Целта на системите с водна мъгла е да генерират, даставят и поддържат подходяща концентрация (плътност) от водни капки, достатъчни за защитата на съответния пожарен риск.

 

Системите с водна мъгла осигуряват триизмерна защита срещу пожар – несравнимо подобрена характеристика спрямо традиционната спринклерна технология.

При задействане на системата в случай на пожар водната мъгла отнема топлината и кислорода от горящата зона. Резултатът е контрол, потискане и погасяване на огъня. В зоната, където огънят и водната мъгла си взаимодействат се наблюдава понижаване на температурата, намаляване на излъчваната топлина и редуциране на кислородната концентрация до такава степен, че по-нататъшното поддържане на горенето става невъзможно.

Дюзи за разпръскване на водна мъгла за защита срещу различен пожарен риск. Източник на снимките: уеб ресурси на водещи производители /архив на автора/

Тези три явления са в основата на работата на системите с водна мъгла и могат да бъдат дефинирани като „триизмерна” защита срещу пожар по следния начин:

1) Погасяване на пожара
Рязко намаляване на скоростта на отделяне на топлина, което води до тотално елиминиране на всякакъв вид пожар – пламъчен или тлеещ.

2) Потискане на пожара
По-слабо, но стабилно и постоянно намаляване на скоростта на отделяне на топлина, което води до контролиране нивата на горене.

3) Контролиране на пожара
Ограничаване разрастването на пожара и защита на конструкцията (чрез охлаждане на предметите, поглъщане на отделените газове при горенето и/ или предварително овлажняване на съседни запалими материали).

Вследствие на тези уникални характеристики на технологията, съществуват два типа стратегия за защита от пожар посредством системите с водна мъгла, които могат да бъдат дефинирани по следния начин:

1) Системи с водна мъгла за локално приложение или системи за защита на отделни обекти или специфични зони. Тези системи се проектират за директно въздействие върху защитавания обект или зона.
Те могат да бъдат инсталирани в затворени съоръжения, отделни обекти или специфични зони в сгради или на открити пространства (типичен пример са генератори в електроцентрали, фритюрници в обществени кухни и други).

2) Системи с водна мъгла за общо приложение или системи за защита в целия обем.
Тези системи се проектират за тотална защита от пожар на затворени пространства, обикновено предварително определени помещения или стаи (типичен пример са производствени помещения в химически заводи, контролни зали в електроцентрали, сървърни помещения и други).

Друга категоризация на системите с водна мъгла може да бъде направена съгласно компонентите, които се използват, по следния начин: Гасителен агент: Питейна вода, морска вода, дейонизирана вода, вода с антифриз, вода с добавки, вода с инертен газ; Детекция: Автоматични дюзи с термочувствителен елемент, детектори за много ранно откриване на пожар, актуатори, контролни панели; Атомизация: Дюзи и отвори с единична и двойна флуидна система и съгласно различните установени критерии за ниско, средно и високо налягане; Доставка на вода: Системи с мокри тръби, системи със сухи тръби, системи с предварително действие, заливни системи, тръби от неръждаема стомана или пластмаса; Захранване с вода: Съд за съхранение (резервоар или бутилки), помпи.

Проектирането на системите с водна мъгла изисква определяне на дебита, налягането на дюзите, размера на тръбите, площта или обема, защитавани от всяка дюза, плътността на освобождаваната водна мъгла, броя и вида на дюзите, както и разположението на дюзите в конкретния обект.

В зависимост от налягането, при което работят системите, съществуват три основни вида системи за водна мъгла:

  • Ниско налягане (до 12,5 бара)
  • Междинно налягане (от 12,5 до 35 бара)
  • Високо налягане (от 35 до 200 бара).

Всяка от тези категории системи покрива различни опасности от пожар и всяка от тях изисква специфични критерии за проектиране и изчисление. Всяка от трите системи работят с различни специално проектирани дюзи, отговарящи на съответните критериите за налягане. С увеличаване на налягането в системата размерът на капките намалява. Системата с високо налягане произвежда много по-фини капки с размер по-малък от 50 микрона и използва тръби с по-малки размери в сравнение със системите с ниско и средно налягане. За всяка от трите категории системи с водна мъгла могат да бъдат приложени различни конфигурации в зависимост от защитавания пожарен риск. Основните конфигурации на системите с водна мъгла са следните:

  • Автоматични системи за пожарогасене

Тези системи използват дюзи с термичен елемент, който не позволява изпускането на вода преди активиране на системата. Дюзите са монтирани към тръбна мрежа, свързана към водоснабдяване под налягане. Когато е изложен на висока температура за определен период от време, термичният елемент се задейства и позволява на водата да изтече през дюзата. Дюзите могат да бъдат монтирани към система тип „мокри тръби“ или система тип „сухи тръби“. В единия случай дюзите са монтирани към тръбна мрежа, съдържаща вода, а при втория случай – към тръбна мрежа, пълна със сгъстен въздух. Системата „сухи тръби“ може да бъде с предварително действие, като в този случай се инсталира допълнителна система за детекция на пожар чрез откриване на дим или пламък. Задействането на системата за детекция ще позволи на водата да запълни тръбната мрежа. Независимо от типа на системата, водата се изпуска само през дюзите, на които термочувствителният елемент е сработил.

  • Заливни системи за пожарогасене

Тези системи използват отворени изпускателни дюзи (без термичен елемент), монтирани към тръбна мрежа, която е свързана чрез вентил към водоснабдяване под налягане. Вентилът се управлява механично или посредством автоматична система за детекция на пожара. Когато системата за детекция се активира, изпраща електронен сигнал към контролен панел, който от своя страна изпраща сигнал за отваряне на изпускателния вентил. Когато вентилът е отворен, водата влиза в системата и осигурява вода за всички дюзи, свързани към изпускателния вентил. Това осигурява защита в съответната зона, като най-често се прилага в затворени пространства с машини, турбини и друго критично оборудване. Общото наименование на този вид системи е с „общо“ или „обемно“ приложение. Когато помещението е с обем, който не позволява цялостно решение, използва се система с „локално“ приложение.

Продължава в Част 3

 

Информация за контакт:

ТехИнфо

София, ул.Фредерик Жолио-Кюри 20
Моб.тел: +359 888 441 336
И-мейл: info@techinfo.bg
Уебсайт: www.techinfo.bg

Източник: © ТехИнфо
Снимки: © ТехИнфо

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...