• 20 януари 2023
  • Автор: © FireTechInfo I Маркетинг публикация

Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия, Част 1

За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода, пяна или газ. Оказва се, че водната мъгла предлага по-добра ефективност и бързина на защитата, значително по-малко воден ресурс и по-ниски инвестиционни разходи.

Системите с водна мъгла са специална категория противопожарни системи, които, в зависимост от класа на пожарна опасност, могат да бъдат проектирани да ограничат, потушат или погасят пожара. Ефективността им се доказва чрез пълномащабни тестове за всеки клас пожарна опасност.

 

Пожарен тест водна мъгла ниско налягане. Източник: © VID FIREKILL
Пожарен тест водна мъгла ниско налягане. Източник: © VID FIREKILL

Съществуват два основни вида системи с водна мъгла – такива, които работят при ниско налягане (до 16 бара) и други, които работят при високо налягане (от 50 до 140 бара). И двата вида системи използват много фина водна струя, съставена от водни капки с микроразмери. Доскоро се смяташе, че размерът на капките и гасителната ефективност са тясно свързани и че колкото по-малка е капката, толкова системата е по-ефективна. А по-малкият размер на капките автоматично се свързваше с работата на системите под високо налягане, давайки им приоритет пред водната мъгла ниско налягане.

Съвременният подход в развитието на технологията разкрива множество различни фактори, от които зависи ефективността на системите с водна мъгла. Тези фактори могат да бъдат, от една страна, характеристиките на струята водна мъгла, като размер на капките и тяхното разпределение; плътност на струята водна мъгла, изразяващо се в количество вода изпусната в единица обем/площ за една минута; динамика на разпръскването, изразяващо се в скорост и траектория на движение на капките. От друга страна, необходимо е да се отчита конкретният пожарен сценарий (геометрията на помещението, вида и размера на запалимите материали, условията на вентилация, температура на околната среда и т.н.). Фактори като заграждения, динамично взаимодействие между струите водна мъгла, изпускани от група дюзи, и други подобни също оказват влияние върху ефективността на системите с водна мъгла.

Водна мъгла ниско налягане. Източник: © VID FIREKILL
Водна мъгла ниско налягане. Източник: © VID FIREKILL

Поради тази комплексност на гасителния процес, връзката между пожарния сценарий и характеристиките на системата не е еднозначна, а много сложна. Нито размерът на капките, нито работното налягане определят ефективността на системата, а само пълномащабни пожарни тестове доказват дали една система може да се справи с определен риск. Нещо повече, емпиричните изследвания показват, че водна мъгла с комбинирано разпределение на различни по размер капки постига по-висока ефективност в сравнение с водна мъгла съставена от еднакъв дори и много малък размер капки. По тази причина системите с водна мъгла винаги се избират въз основа на положителни резултати от проведени огневи тестове.

Съвременните изследвания с експериментални и изчислителни методи, съставянето на компютърни модели и валидирането им чрез пожарни тестове дават възможност за разработване на системи с водна мъгла – много по-ефективни и по-ефикасни. Този подход следва компанията VID Fire-Kill ApS, когато разработва и създава системата FIREKILL™.

Дюзи за водна мъгла ниско налягане. Източник: © VID FIREKILL
Дюзи за водна мъгла ниско налягане. Източник: © VID FIREKILL

 Защо системата FIREKILL™ е толкова ефективна?

FIREKILL™ е цялостно решение за защита от множество пожарни рискове в съвременните сгради и индустриални съоръжения. Системата разполага с пълен обхват оборудване с необходимите документи и приложимост съгласно европейския стандарт CEN EN 14972, ръководство за проектиране, инсталиране, експлоатация и поддръжка, сертификати и одобрения съгласно множество допълнителни стандарти, включително от трети страни, както и протоколи с резултати от пълномащабни пожарни тестове.

В сравнение с газовите агенти и традиционните спринклерни системи водната мъгла под ниско налягане в системата FIREKILL™ показва редица предимства, които могат да бъдат обобщени в следните най-важни характеристики:

  • напълно безопасна за хората;

  • напълно безвредна за околната среда;

  • ниска инвестиционна цена;

  • без щети или сведени до минимум щети от гасителния агент – водата;

  • висока ефективност за почти всички класове пожар, включително специални пожарни опасности в промишлена среда.

Гасителната ефективност може да бъде обяснена с двете химични реакциии, които протичат по време на горенето. Първата химична реакция (пиролиза) протича на повърхността на горимия материал, когато под въздействието на топлина горимия материал започва да се разлага и да отделя запалими газове. Втората химична реакция (окисление) протича в атмосферата над повърхността на запалимия материал, когато под въздействие на топлинната енергия кислородните молекули се разпадат и се свързват с молекулите на запалимимите газове. Този процес освобождава допълнително енергия и по този начин поддържа горенето.

Водната мъгла въздейства и върху двата процеса посредством няколко гасителни механизма – основни и второстпенни:

Основни гасителни механизми:

1. Отнемане на топлината, чрез:

  • Охлаждане на огъня;

  • Охлаждане/намокряне на повърхността на горивния материал.

2. Отнемане на кислорода и другите газове от горенето:

  • Изместване на кислорода от горящата зона;

  • Разреждане на горивните газове.

Второстепенни гасителни механизми:

3. Блокиране преноса на топлина към съседни предмети.

4. Кинетичен ефект вследствие движението на капките.

Чрез специално проектираните дюзи, системата разпределя капчките водна мъгла с определена скорост и с широк диапазон от размери, вариращ от невидими до по-големи капки. Голямото разнообразие от капки помага за борбата с огъня по много различни начини едновременно. Например големите капки проникват в огъня и попадат върху повърхността на горивния матераил, където предотвратяват образуването на запалими газове. Средно големите капки проникват в огъня, изпаряват се и създават инертна среда, точно където е необходимо, в сърцето на огъня. Малките капки се изпаряват в непосредствена близост около огъня, охлаждат атмосферата и блокират разпространието на огъня към околните предмети.

Така системата, използвайки едновременно четири метода за елиминиране на пожара и последиците от него, оптимизира използването на водата до максимум, а резултатът е максимална ефективност.

Продължава в Част 2

Информация за контакт:

ТехИнфо
Оторизиран партньор за България
на VID FIREKILL

София, ул. Фредерик Жолио-Кюри 20
Моб.тел: +359 888 441 336
И-мейл: info@techinfo.bg
Уебсайт: www.techinfo.bg

 

Източник: © ТехИнфо
Снимки: © VID FIREKILL

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...