• 1 август 2023
  • Автор: © Fire-TechInfo I новини и събития

Великобритания одобри второ стълбище за жилищни сгради над 18 метра

24 юли 2023, Правителството на Великобритания потвърди, че всички нови жилищни сгради с височина над 18 метра ще имат второ стълбище.

Решението е изключително положителен момент в посока към осигуряване на по-безопасна застроена жилищна среда. Новата мярка за пожарна безопасност идва в отговор на обединените усилия и призиви от страна на експертните органи в страната. Основна роля в този процес има Кралският институт на британските архитекти (RIBA), чиято експертна консултативна група отдавна призовава за второ стълбище в новите жилищни сгради.

Президентът на RIBA, Саймън Олфорд, каза: „Това е важен момент. Повече от шест години след трагедията в Гренфел Тауър е изключително положително и успокояващо да видим правителството да се вслушва в обединения призив на експерти по пожарна безопасност, което внася по-голяма съгласуваност и сигурност в индустрията. Налагането на второ стълбище в нови домове с височина над 18 метра е жизненоважна стъпка към по-безопасна застроена среда за всички. Радваме се, че изиграхме своята роля в това“.

 

Източник: © The Institution of Fire Engineers, © BDC Magazine
Снимки: © Fire-TechInfo, © Pixabay.com

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...