• 27 декември 2022
  • Автор: © Fire-TechInfo I норми и стандарти

Стандарти: БДС EN 13565-1:2019

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с пяна. Част 1: Изисквания и методи за изпитване за съставни части


Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изисквания за материалите, конструкцията и експлоатационните характеристики на съставни части, предназначени за използване в стационарни пожарогасителни инсталации с пяна и използващи пенообразуватели, отговарящи на изискванията на стандартите от EN 1568-1 до EN 1568-4. Разглежданите съставни части са: дозиращи устройства, устройства за разпръскване на пяна, полупотопени шлангови съставни части, струйници, генератори за пяна с ниска/средна кратност, пеногенератори за пяна с висока кратност, камери за пяна, резервоари и съдове под налягане. Методите за изпитване са дадени в приложения от А до К.
Дадени са също и изисквания за предоставяне на данни за характеристиките, необходими за правилното използване на съставните части
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Когато не е дадено друго, посочените налягания са манометрични налягания, изразени в bar.
Изискванията в този документ не обхващат, освен там, където е посочено, използването на комбинации от съставни части, които формират част, или цяла пожарогасителна инсталация.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Съставните части, съответстващи на този документ, не са непременно съвместими една с друга.
Изискванията за помпи, двигатели и за функционирането на механичните съставни части (например дистанционно управляеми револверни глави за струйник) са извън обхвата на този документ.

Пълният текст: БДС EN 13565-1:2019

 

Източник: Български институт за стандартизация

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...